شناسه پست: 77657
بازدید: 138

از مهمترین موارد مورد الزام برای هر پزشک عمومی و حتی پزشکان متخصص,آگاهی دقیق از مباحث اورژانس تمامی گرایش ها میباشد.زیر با جان بیماران مرتبط بوده و کوچکترین خطا در تشخیص و یا درمان صحیح بیماران منجر به بروز حوادث غیرقابل بازگشت میشود.با علم به این موضوع و گستردگی مطالب و نیز وجود کتاب های مختلف که بعضا تناسب چندانی با امکانات کشور ندارد.

پس از انجام تحقیقات فراوان کتاب مبانی اورژانس اوتاوا به جهت اختصار کلام و وجود رویکردهای منطقی و دقیق به اصلی ترین و شایع ترین مباحث اورژانس به عنوان یک راهنمای تمام معنای پزشکان شاغل در بخش اورژانس میباشد.

در نهایت با توجه به شرایط حاکم در اورژانس های کشور و نیز امکانات در دسترس پزشکان سعی کردند با افزون مطالب تکمیلی و کاربردی

به مطالب کتاب بیفزایند.

پی آی آر